Vedtægter for MC Kværnen

§1.  KLUBBENS NAVN

      Klubbens navn er MC KVÆRNEN

§2.  KLUBBENS FORMÅL

      Klubbens ånd: Ægte fællesskab lever af lyst og ikke af pligt- det kræver absolut loyalitet.

      MC KVÆRNEN er en motorcykelklub på hyggebasis og uden rygmærker. Der må ikke anvendes narkotiske midler i forbindelse med klubbens virksomhed.

      Klubbens aktiviteter foregår løbende over året.

§3. KLUBBENS MEDLEMMER

§4.  KONTIGENT.

      Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5.  UDMELDELSE OG UDELUKKELSE/EKSKLUSION

 Udmeldelse sker skriftligt til klubbens formand.

 Tidligere medlemmer kan ikke tilkomme nogen andel i klubbens midler.

Såfremt udmeldt eller ekskluderet medlem har anparter i klubben, udbetales disse først ved udtrækningen af den pågældende anpart. Ønsker det udmeldte/ekskluderede medlem anpart udbetalt, kan der skriftligt ansøges om dette til klubbens formand. Beslutningen om udbetaling af anpart foretages på et medlemsmøde ved afstemning.

§6.  GENERALFORSAMLING

      Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

      Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde det reviderede og underskrevne

regnskab.

      Dagsorden til generalforsamling udsendes pr. mail og ophænges i klubhuset. Medlemmer uden

e-mail vil få indkaldelsen udleveret i papirform af formanden. Dato for generalforsamling udsendes pr. sms

      Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

                      Valg af dirigent

                      Valg af referent

                      Formandens beretning

                      Regnskabsfremlæggelse og budget for det næste år.

                      Valg af formand

                      Valg af kasserer

                      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

                      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                      Fastsættelse af kontingent

                      Behandling af indkommende forslag

                      Eventuelt

      Afstemning/valg sker ved håndsoprækning.

Dog skal afstemninger/valg foregå skriftligt, såfremt 1 aktivt medlem forlanger det.

      Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtige uanset fremmødte antal.               

      Alle gyldige aktive medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare.

Hvert af de aktive medlemmer har 1 stemme. Stemme kan ikke gives ved fuldmagt.

senest 10 dage før generalforsamlingen.

      Over forhandlingerne føres et protokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren.

MC Kværnen, Hjorthedevej 25B, 8850 Bjerringbro

mckvaernen@gmail.com

§7.  ENSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

      Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden

finde sted når mindst 1/3 af klubbens medlemmer indsender skriftlig begæring herom – med

angivelse af sag/forslag der ønskes behandlet.

      Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter begæringens modtagelse.

§8.  KLUBBENS LEDELSE

      Klubbens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

      Formanden og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

beslutninger og beslutninger truffet på medlemsmøder.

      Der føres mødeprotokol for bestyrelsesmøder.

§9. TEGNINGSREGLER

      Klubben tegnes udadtil ved underskrift af klubbens formand tillige med mindst 1 klubben af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog meddele enkeltstående personer fuldmagt til at disponere over driftskontrol i forbindelse med klubbens almindelige daglig drift.

§10.  REGNSKAB

      Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

      Kassereren fører medlemsprotokol og klubbens regnskab, der fremlægges til revisoren i januar

      måned.

      Årsregnskabet underskrives af kasserer, revisor og formand.

§11. VEDTÆGTSÆNDRINGER§12.  KLUBBENS OPLØSNING

      Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldte general-

      forsamling. Til klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

      opløsningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med højst 4 ugers

      mellemrum.

      Formue i klubben anvendes som besluttet på generalforsamlingen ved opløsning af klubben.

Hjorthede den. 9 Februar 2012

      Henvendelse med ønske om medlemskab gives til et af bestyrelsesmedlemmerne.

      Efter optagelsen som aktivt medlem kan man, mod at betale 50 kr. få udleveret nøglen til

klubhuset. Beløbet tilbagebetales ikke ved eventuel udmeldelse/eksklusion af klubben. Hvis

      Klubben optager bagsædemedlemmer, krav for dette medlemskab er: bagsædemedlem har

tilknytning til aktivt medlem, de sidder bagpå et aktiv medlem på fælles ture og deltager ellers i klubbens andre aktiviteter. Bagsædemedlem betaler kontingent efter generalforsamlings

bestemmelser

      Klubben optager ikke passive medlemmer og løsgængere.